මහජනතාව අත්හැර වරප්‍රසාද නියෝජනය කරන ඔබේ නියෝජිතයා හඳුනාගන්න !

2021 වර්ෂය සඳහා අයවැය සම්මත කරගැනීමත් සමග මේ වසර සඳහා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වී අවසන් ය. යළිත් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතව ඇත්තේ ලබන ජනවාරි මස දෙවැනි සතියේදී ය.

නව වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ සභාවාර පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී ආරම්භ වූ අතර, ගෙවුණු මාස 03 තුළ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර සඳහා අඩුවෙන්ම සහභාගි වූ මන්ත්‍රීවරුන් කවුරුන්ද යන්න MediaLK අපි සොයා බැලුවෙමු.

අගෝස්තු මාසය

නව වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසිවාරය පසුගිය අගෝස්තු 20 දා උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්වුණු අතර, මන්ත්‍රීවරුන් දිවුරුම්දීම සිදුවූයේ එදින ය. එදින මන්ත්‍රීවරුන් 222 දෙනෙකු පැමිණ ඇති අතර, එදින ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මන්ත්‍රීවරයා සැසිවාරයට සහභාගි වූයේ නැත. ඒ ඔහු බන්ධනාගාරගතව සිටි නිසා ය. එසේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහ අපේ ජනබල පක්ෂයට ලැබුණු ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර සඳහා ලැබුණු මන්ත්‍රී ධුර වෙනුවෙන් ඒ වනවිට කිසිවකු නම් කර තිබුණේ නැත.

අගෝස්තු මාසය සඳහා දින 04 ක් පාර්ලිමේන්තුව පවත්වා ඇති අතර, අගෝස්තු 21 දා මන්ත්‍රීවරුන් 208 දෙනෙකු පාර්ලිමේන්තු පැමිණ ඇත. මන්ත්‍රීවරුන් 15 දෙනෙකු එදින සහභාගි වී නැත. අගෝස්තු 27 සහ 28 දා මන්ත්‍රීවරුන් 206 දෙනෙකු බැගින් පාර්ලිමේන්තු සැසිය සඳහා සහභාගි වී ඇති අතර, මන්ත්‍රීවරුන් 17 දෙනෙකු පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ නැත. ඒ අනුව අගෝස්තු මාසය තුළ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පැමිණීමේ සාමාන්‍යය සියයට 94 කි.

එමෙන්ම සභා වාර 04 ටම සහභාගි වී ඇති මන්ත්‍රීවරුන් ගණන 189 ක් වන අතර, සභා වාර 03 ක් සඳහා පමණක් සහභාගි වී ඇති මන්ත්‍රීවරුන් ගණන 22 කි. සභා වාර 02 ක් සඳහා පමණක් මන්ත්‍රීවරුන් 02 දෙනෙකු සහභාගි වී ඇති අතර, ඔවුන් වන්නේ ජෝන් සෙනෙවිරත්න සහ කබීර් හෂීම් ය. එක් මන්ත්‍රීවරයකු අගෝස්තු මාසයේ එක් සභාවාරයක් සඳහා හෝ සහභාගි වී නැති අතර, ඔහු ප්‍රේමලාල් ජයසේකර ය.

සැප්තැම්බර් මාසය

සැප්තැම්බර් මාසයේදී පාර්ලිමේන්තුව දින 08 ක් පවත්වා ඇති අතර, ඒ සැප්තැම්බර් 08, 09, 10, 11, 22, 23, 24 සහ 25 යන දිනයන්ය. ඒ අතරින් සැප්තැම්බර් 22 දා වැඩිම මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාවක් සැසිවාරය සඳහා සහභාගි වී ඇති අතර, සැප්තැම්බර් 25 දා අඩුම මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාවක් සහභාගි වී තිබේ.

සැප්තැම්බර් 08 දා මන්ත්‍රීවරුන් 208 දෙනෙකු සැසිවාරය සඳහා සහභාගි වී ඇති අතර, මන්ත්‍රීවරුන් 15 දෙනෙකු පැමිණ නැත.

සැප්තැම්බර් 09 දා මන්ත්‍රීවරුන් 186 දෙනෙකු සැසිවාරය සඳහා සහභාගි වී ඇති අතර, 37 දෙනෙකු සහභාගි වී නැත.

සැප්තැම්බර් 10 දා මන්ත්‍රීවරුන් 202 දෙනෙකු සහභාගි වී ඇති අතර, 21 දෙනෙකු පැමිණ නැත.

සැප්තැම්බර් 11 දා මන්ත්‍රීවරුන් 159 දෙනෙකු පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයට සහභාගි වී ඇති අතර, මන්ත්‍රීවරුන් 64 දෙනෙකු සහභාගි වී නැත.

සැප්තැම්බර් 22 දා මන්ත්‍රීවරුන් 216 ක් ද, සැප්තැම්බර් 23 සහ 24 දිනවල මන්ත්‍රීවරුන් 200 ක් ද, සැප්තැම්බර් 25 දා මන්ත්‍රීවරුන් 130 ක් ද සැසිවාර සඳහා සහභාගි වී ඇති අතර, පිළිවෙලින් මන්ත්‍රීවරුන් 07 ක්, මන්ත්‍රීවරුන් 23 ක් සහ මන්ත්‍රීවරුන් 93 ක් එම දිනවල පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර සඳහා සහභාගි වී නැත.

මේ අනුව සැප්තැම්බර් මාසයේ මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමේ සාමාන්‍ය අගය සියයට 84 කි.
එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන විමල් වීරවංශ, මහින්ද සමරසිංහ, කිංග්ස් නෙල්සන්, ජයරත්න හේරත්, අරුන්දික ප්‍රනාන්දු, සහ අබ්දුල් හලීම් යන මන්ත්‍රීවරුන් සැසිවාර 03 කට පමණක් සහභාගි වී තිබේ.

ආර්.සම්බන්දන් මන්ත්‍රීවරයා සහ විජයදාස රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා සැසිවාර 02 ක් සඳහා පමණක් සහභාගි වී ඇති අතර, ජෝන් සෙනෙවිරත්න මන්ත්‍රීවරයා කිසිදු සැසිවාරයකට සහභාගි වී නැත.

ඔක්තෝබර් මාසය

ඔක්තෝබර් මාසයේදී පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර 08 ක් පවත්වා ඇති අතර, මෙහිදී මන්ත්‍රීවරුන් අවම සැසිවාර 03කට හෝ සහභාගි වී තිබීම විශේෂත්වයකි. ඒ අනුව මෙම මාසයේදී සියලු මන්ත්‍රීවරුන් එක් සැසිවාරයකට හෝ සහභාගි වී ඇත.
ඒ අනුව ඔක්තෝබර් 06, 07, 08, 09, 20, 21, 22, 23 දිනවල පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර පැවැත්වුණු අතර, මන්ත්‍රීවරුන් අඩුවෙන්ම සහභාගි වූ සැසිවාරය වන්නේ ඔක්තෝබර් 09 දා සැසිවාරයයි. ඔක්තෝබර් 22 දා සැසිවාරය සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් වැඩිම පිරිසක් සහභාගි වී ඇත.

ඔක්තෝබර් මස 06 දා මන්ත්‍රීවරුන් 195 දෙනෙකු සහභාගි වී ඇති අතර, 28 දෙනෙකු සහභාගි වී නැත.

07 දා මන්ත්‍රීවරුන් 196 දෙනෙකු සහභාගි වී ඇති අතර, 27 දෙනෙකු සහභාගි වී නැත.

08 දා මන්ත්‍රීවරුන් 184 දෙනෙකු සහභාගි වී ඇති අතර, 39 දෙනෙකු සහභාගි වී නැත.

09 දා මන්ත්‍රීවරුන් 136 දෙනෙකු සහභාගි වී ඇති අතර, 87 දෙනෙකු සහභාගි වී නැත.

20 දා මන්ත්‍රීවරුන් 209 දෙනෙකු ද, 21 දා මන්ත්‍රීවරුන් 214 දෙනෙකු ද, 22 දා මන්ත්‍රීවරුන් 222 දෙනෙකු ද, 23 දා මන්ත්‍රීවරුන් 190 දෙනෙකු ද, සහභාගි වී ඇති අතර, පිළිවෙලින් මන්ත්‍රීවරුන් 14 දෙනෙකු, 09 දෙනෙකු, එක් මන්ත්‍රීවරයෙකු සහ 33 දෙනෙකු සැසිවාර සඳහා සහභාගි වී නැත.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඔක්තෝබර් මස පැමිණීමේ සාමාන්‍ය අගය සියයට 86 ක් වන අතර, අඩුම වාර ගණනක්, එනම් සැසි වාර 03 කට පමණක් සහභාගි වූ මන්ත්‍රීවරයා වන්නේ ආර්.සම්බන්දන් මහතා ය.

නොවැම්බර් මාසය

නොවැම්බර් මාසයේදී දින 15 ක් තුළ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර 15 ක් පවත්වා ඇත. නොවැම්බර් 03, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 සහ 30 දින ඒවා වේ.

නොවැම්බර් 03 දා මන්ත්‍රීවරුන් 150 දෙනෙකු පැමිණ ඇති අතර, 73 දෙනෙකු පැමිණ නැත.

12 දා මන්ත්‍රීවරුන් 204 දෙනෙකු පැමිණ ඇති අතර, 19 දෙනෙකු පැමිණ නැත.

13 දා මන්ත්‍රීවරුන් 142 දෙනෙකු පැමිණ ඇති අතර, 81 දෙනෙකු පැමිණ නැත.

17 දා මන්ත්‍රීවරුන් 210 දෙනෙකු පැමිණ ඇති අතර, 13 දෙනෙකු පැමිණ නැත.

18 දා මන්ත්‍රීවරුන් 173 දෙනෙකු පැමිණ ඇති අතර, 50 දෙනෙකු පැමිණ නැත.

19 දා මන්ත්‍රීවරුන් 191 දෙනෙකු පැමිණ ඇති අතර, 32 දෙනෙකු පැමිණ නැත.

20 දා 176 දෙනෙකු පැමිණ ඇති අතර, 47 දෙනෙකු පැමිණ නැත .

21 දා මන්ත්‍රීවරුන් 215 දෙනෙකු පැමිණ ඇති අතර, 08 දෙනෙකු පැමිණ නැත.

23 සහ 24 දා මන්ත්‍රීවරුන් 171 දෙනෙකු බැගින් පැමිණ ඇති අතර, 52 දෙනෙකු පැමිණ නැත.

25 දා මන්ත්‍රීවරුන් 174 දෙනෙකු පැමිණ ඇති අතර, 49 දෙනෙකු පැමිණ නැත.

26 දා මන්ත්‍රීවරුන් 172 දෙනෙකු පැමිණ ඇති අතර, 51 දෙනෙකු පැමිණ නැත.

27 දා මන්ත්‍රීවරුන් 166 දෙනෙකු ද, 28 දා මන්ත්‍රීවරුන් 149 දෙනෙකු ද, 30 දා මන්ත්‍රීවරුන් 165 දෙනෙකු ද සැසිවාර සඳහා සහභාගි වී ඇත. පිළිවෙලින් මන්ත්‍රීවරුන් 57 දෙනෙකු, 74 දෙනෙකු සහ 58 දෙනෙකු සැසිවාර සඳහා සහභාගි වී නැත.

මේ අනුව නොවැම්බර් මාසයේදී මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමේ සාමාන්‍යය සියයට 78 කි.
මන්ත්‍රීවරුන් වන ප්‍රේමලාල් ජයසේකර, ආර්.සම්බන්දන්, රිෂාඩ් බදියුදීන්, සී.වී.විග්නේශ්වරන් සහ ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් යන මන්ත්‍රීවරුන් මෙම සැසිවාර 15 න් එක් සැසිවාරයක් සඳහා පමණක් සහභාගි වී ඇති අතර, සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන් මන්ත්‍රීවරයා එක් සැසිවාරයක් සඳහා හෝ සහභාගි වී නොතිබීම ද විශේෂත්වයකි.

මහජන නියෝජිතයෝ

පාර්ලිමේන්න්තු මන්ත්‍රීවරුන් යනු මහජනතාව නියෝජනය කිරීම සඳහා මහජනතාවගේ ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පත්වී සිටින පිරිසකි. පක්ෂ-විපක්ෂ කවරෙකු වුවද, පාර්ලිමේන්තුව‍ තුළ මහජනතාව නියෝජනය කිරීමට නම් ඔවුන් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර සඳහා සහභාගි වීම අනිවාර්යෙන් කළ යුතුව ඇත. එය දිරිගැන්වීම සඳහා සැසිවාර සඳහා සහභාගි වීම වෙනුවෙන් වෙනම දීමනාවක් ද ලබා දෙයි. මේ නිසා පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද ලබාගනිමින් පාර්ලිමේන්තු නොපැමිණෙන මන්ත්‍රීවරුන් කවුරුන්ද යන්න දැනගැනීමට මහජනතාවට අයිතියක් ඇත.

තොරතුරු – පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවිය සහ manthri.lk වෙබ් අඩවිය

Previous articleUpdate : සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් බෝම්බකරු මිතුරෙක් නෙමෙයි – රියාජ් බදියුදීන් 
Next articleවිශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන්ට වෙනස් කොට සලකන නීතියක් ?

ඔබේ අදහස්

Please enter your comment!
Please enter your name here