නැගෙනහිර වෙරළ : ඇමැති නොදත් සමාගම දත් උමා ඔය පන්නයේ ඛනිජ වැලි බිස්නස් !

(ශාලික විමලසේන) නැගෙනහිර, අක්කරෙයිපත්තු වෙරළ තීරයේ ඛනිජ වැලි කැණීම් පිළිබඳව මෙතෙක් අවසන් තීරණයක් ගෙන නැති බව පරිසර ඇමැති මහින්ද අමරවීර පැවසීය. ඇමැතිවරයා කියන්නේ ඇත්තක් ද විය හැකිය. එහෙත් ඇමැති කෙනෙක් වුවත් දන්නා තරමක් ද තිබිය හැකිය. සමහර විට ඇතැම් සමාගම්, ඇමැතිවරයාට වඩා දන්නවා ද විය හැකිය. ඒ සමාගම් ගනුදෙනු කරන්නේ ඇමැතිලාව වඩා උඩින් සිටින පාර්ශ්ව … Continue reading නැගෙනහිර වෙරළ : ඇමැති නොදත් සමාගම දත් උමා ඔය පන්නයේ ඛනිජ වැලි බිස්නස් !