වතු සේවක දෛනික වැටුප : සති දෙකක් තුළ ගැසට් කරනවා – කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

පඩිපාලක සභාව විසින් තහවුරු කරන ලද වතු සේවක දෛනික වැටුප් වැඩිවීම මේ සතිය තුළ නිල වශයෙන් කම්කරු අමාත්‍යවරයාට දැන්වීමටත්, සති දෙකක් ඇතුළත එය ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කිරීමටත් කටයුතු කරන බව කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති මහතා සඳහන් කළේය. වතු හාම්පුතුන්ගේ දැඩි විරුද්ධත්වය මැද වතු සේවක දෛනික වැටුප රුපියල් 1,000 කිරීමේ තීරණය ඊයේ (01) පඩිපාලක සභාව … Continue reading වතු සේවක දෛනික වැටුප : සති දෙකක් තුළ ගැසට් කරනවා – කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්