20න් පසු රාජ්‍ය සමාගම් 260ක විගණන බලය විගණකාධිපතිගෙන් ගිලිහෙයි

20න් පසු රාජ්‍ය සමාගම් 260ක විගණන බලය විගණකාධිපතිගෙන් ගිලිහෙයි

නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා ශ්‍රී ලංකා විගණන කොමිසම අහෝසි වී යාමත් සමග රාජ්‍ය සමාගම් 260 ක විගණන කටයුතු කිරීමේ බලය අහෝසි වී යන බව විගණන නිලධාරීහු සඳහන් කරති.

19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව ශ්‍රී ලංකා විගණන කොමිසම ස්ථාපිත කොට, ජාතික විගණන කාර්යාලය සකස් වූ බවත්, විගණන කටයුතු කළ සියලු නිලධාරීන් විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සිට විගණන කාර්යාලයට අනුයුක්ත වූ බවත් ඒම පිරිස් පෙන්වා දෙති.

මේ නිසා ශ්‍රී ලංකා විගණන කොමිසම වෙනුවට ඒ හා සමාන බලතල සහිත ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙස ඔවුහු ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිති. 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව රාජ්‍ය සමාගම් විගණනය කිරීම නිසා ඒම ආයතන තුළ සිදු වූ විශාල මූල්‍ය වංචා සොයාගැනීමට හැකි වූ බව ද ඔවුහු පවසති. 

මීට අමතරව රාජ්‍ය සමාගම් 260 ක් විගණනය කිරීමේ බලයක් ලැබුණු බවත්, මේ අනුව මේ වසරට අදාළ ව රාජ්‍ය සමාගම් වල විගණන කටයුතු සිදුවෙමින් තිබූ බවත් ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

Share