එජාපයට සහ අපේ ජන බල පක්ෂයට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයක් ලැබුණේ කොහොමද?

එජාපයට සහ අපේ ජන බල පක්ෂයට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයක් ලැබුණේ කොහොමද?

මෙවර මහ මැතිවරණයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේවනවිට නිකුත් කර අවසන් ය. මහ මැතිවරණයෙන් වැඩිම ආසන ප්‍රමාණයක් හිමිකරගන්නා පක්ෂවලට හිමිවන ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රීධුර ද මේ වන විට ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. 

මහ මැතිවරණයේදී කිසිම ආසනයක් දිනා නොගත් පක්ෂ දෙකක් වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ අපේ ජනබල පක්ෂයට ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රීධුර හිමිව ඇති අතර මේ සම්බන්ධයෙන් බොහොදෙනාගේ කතාබහට ලක්ව තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන 225 තුළින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ආසන 145 ක් හිමිව තිබේ. ඒ මැතිවරණයෙන් ආසන 128 ක් සහ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ආසන 17 ක් අත්කරගනිමිනි.

සමගි ජනබලවේගය මැතිවරණයෙන් ආසන 54 ක් දිනාගත් අතර ජාතික ලැයිස්තුවෙන් මන්ත්‍රී ආසන 7 ක් හිමිව තිබේ.

ජාතික ජනබලව්‍ගෙය මැතිවරණයෙන් මන්ත්‍රී ආසන 03 ක් දිනාගත් අතර ඉලංකෙයි තමිල්‍ අරසුකච්චි පක්ෂය මන්ත්‍රී ආසන 10 ක් දිනාගන්නා ලදී. මෙම පක්ෂ දෙකටම ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධූර 01 බැගින් හිමිව ඇත.

ඊපීඩීපී පක්ෂය සහ අඛිල ඉලංගෙයි පක්ෂ සඳහාද ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රීධුර 01 බැගින් හිමිව ඇති අතර ඔවුන් මැතිවරණයේද ආසන 02 බැගින් හිමිකරගනෙ තිබේ.     

පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත්වන මුළු ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව 29 ක් වන අතර එය බෙදී යන්නේ එක් එක් පක්ෂ ලබාගත් මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව, මැතිවරණයේ සමස්ත වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් බෙදා 29 න් ගුණකිරීම මගින‍් ඒ ඒ පක්ෂවලට හිමිවන ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ආසන ගණන තීරණය වේ.     

මෙම ගණනයෙන් පසු ආසනයක් හෝ දෙකක් ඉතිරිව පවතී නම් එය මීළඟට වැඩිම ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා ඇති පක්ෂ වෙත පිරිනමනු ලබයි.

මෙවර ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ආසන බෙදී ගිය අයුරු      

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ; (6,853,698/11,598,929) x 29 = 17.13 ♎ 17

සමගි ජන බලවේගය ; (2,771,980/11,598,929) x 29 = 6.93 ♎ 7

ජාතික ජන බලවේගය ; (445,958/11,598,929) x 29 = 1.11 ♎ 1

ඉලංකෙයි තමිල් අරුසු කච්චි : (327,168/11,598,929) x 29 = 0.81 ♎ 1

එලෙස ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර බෙදා දැමීමෙන් අනතුරුව තවත් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර දෙකක් ඉතිරි වේ. ඉන්පසු ඉහත කී ආකාරයට එජාපයට හිමි වූ ඡන්ද ගණන බෙදා බැලීමෙන් පසු ඔවුනට ඉතිරි මන්ත්‍රී ධුර දෙකෙන් එක් මන්ත්‍රී ධුරයක් හිමිවෙයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ;(249,435/11,598,929) x 29 = 0.62 ♎ 1

තවත්  එක් මන්ත්‍රී ධුරයක් ඉතිරි වෙන අතර එය ඊළඟට ඡන්ද ලබාගත් අපේ ජන බල පක්ෂයට හිමිවෙයි. 

අපේ ජන බල පක්ෂය ;(67,758/11,598,929 × 29 = 0.16 ♎ 1

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් කිසිදු ආසනයක් ලබා නොගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහ අපේ ජන බල පක්ෂයට එක් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය බැගින් හිමි වෙයි.

මැතිවරණයේදී එක් ආසනයක් හෝ නොලැබූවද සමස්ත ඡන්ද ප්‍රමාණය වැඩිවීම මත මේ ආකාරයට ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී හිමි වෙයි.

 

Share