මැතිවරණ පැමිණිලි ගණන 5000 ඉක්මවයි

නිලුක සදුන් | Author . Translate to English or தமிழ் 7/29/2020 5:10:00 PM
මැතිවරණ පැමිණිලි ගණන 5000 ඉක්මවයි

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය වීම් සම්බන්ධ මුළු පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 5000 ඉක්මවා ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි. 

ජූලි 18 වැනිදා සිට ජූලි 28 වැනිදා තෙක් දින දහය තුළ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය වීම් සම්බන්ධ පැමිණිලි 1549ක් ලැබී ඇතැයි ද මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරයි.

පෙරේදා (27) සවස 4.00 සිට ඊයේ (28) සවස 4.00 දක්වා පැය 24 තුළ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය වීම් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 201ක් ලැබී ඇත.

ඉන් පැමිණිලි 22ක් ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයටද, පැමිණිලි 179ක් දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානවලටද ලැබී ඇත.

මෙම මැතිවරණයට අදාළව ලැබී තිබෙන මුළු පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 5601කි. ඉන් පැමිණිලි 1042ක් ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයටත් පැමිණිලි 4559ක් දිස්ත්‍රික් මධ්‍යස්ථානවලටත් ලැබී තිබේ.

Share