ස්වාධීන විය යුතු රාජ්‍ය සේවකයිනුත් දේශපාලන වැඩවල  : මැතිවරණ කොමිසමට පැමිණිලි ගලයි

නිලුක සදුන් | Author . Translate to English or தமிழ் 7/24/2020 1:49:00 PM
ස්වාධීන විය යුතු රාජ්‍ය සේවකයිනුත් දේශපාලන වැඩවල  : මැතිවරණ කොමිසමට පැමිණිලි ගලයි

දේශපාලන අයිතිය නැති රජයේ නිලධාරීන් දේශපාලන වැඩසටහන්වලට සහභාගී වූ බවට පැමිණිලි ලැබී ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

එම පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිදු කරමින් පවතින බව ද එම කොමිසම ප්‍රකාශ කරයි.

එලෙස දේශපාලන වැඩසටහන්වලට සහභාගී වූ අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, කෘෂිකර්ම හා මහවැලි, කර්මාන්ත හා ඉදිකිරීම්,සමෘද්ධී,සමාජ සේවා, පළාත් හා පළාත් පාලන යන ක්ෂේත්‍රවලට අයත් මාණ්ඩලික හා මාණ්ඩලික නොවන නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ලැබුණ පැමිණිලි අනුව මේ වන විට පරීක්ෂණ සිදු කරන බව එම කොමිසම කියයි.

මැතිවරණයට අදාළව අපේක්ෂකයන් විසින් නිවෙස්වල සහ උත්සව ශාලාවල පවත්වනු ලබන රැස්වීම් හෝ වෘත්තීය සමිති රැස්වීම්වලට මුවාවී සිදු කරන භෝජන සංග්‍රහවලට හා වැඩසටහන් වලට වෘත්තිය සමිති නායකයින් ලෙස හෝ සාමාජිකයින් ලෙස දේශපාලන අයිතිවාසිකම් ඇති නිලධරයන් මෙන්ම එම අයිතිවාසිකම් නොමැති මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සහභාගී වී ඇති බවට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිලි ලැබී ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසම සදහන් කරයි.

දේශපාලන අයිතිය අහිමි මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගෙන් යුතු වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාකාරීන් හා සාමාජිකයන් එවැනි රැස්වීම් සහ උත්සව වලට සහභාගී නොවීමට වග බලා ගත යුතු බවත් දේශපාලන අයිතිය හිමි නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත වෘත්තීය සමිති විසින් ද එම ක්‍රියාමාර්ගයම අනුගමනය කිරීම සුදුසු බවට අදහස් කරන බවත් එම කොමිසම ප්‍රකාශ කරයි.

දේශපාලන අයිතිය හිමි වූවත් අහිමි වුවත් මැතිවරණ රාජකාරීවලට සෘජුවම දායකත්වය දක්වන රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු සියලුම දෙනා දේශපාලන කටයුතුවලින් බැහැරවිය යුතු බව පවසන මැතිවරණ කොමිසම ස්වකීය වෘත්තීය ස්වාධීන බව රැකගැනීම සදහා සියලු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ වෘත්තිය සමිති ඡන්ද විමසීම් කාලසීමාව තුළ සෘජු දේශපාලන කටයුතුවලින් ඇත්ව සිටීය යුතු බව අවධාරණය කර සිටියි.

මෙයට අමතරව දේශපාලන අයිතිවාසිකම් අහිමි මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගෙන් වෘත්තීය සමිති විසින් හෝ සාමාජිකයන්ගේ සමූහ විසින් හෝ ඡන්ද විමසීම් කාලය තුළ සංවිධානය කරනු ලබන වැඩමුළු, සාකච්ඡා, සුහද හමු,භෝජන සංග්‍රහ සදහා එම වෘත්තීන්ට කිසිදු සම්බන්ධතාවක් නොමැති දේශපාලනඥයින් සහභාගී කරවාගෙන මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු කරන බවට පැමිණිලි ලැබී ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

එවැනි පැමිණිලි නොලැබෙන අයුරින් ක්‍රියා කිරීම‌ට අවශ්‍ය බවත් මෙවැනි අවස්ථා සදහා දේශපාලනඥයින් සහභාගී කරවා ගැනීමෙන් වැළකී සිටීය යුතු බවත් මැතිවරණ කොමිසම සියලු රාජ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාකාරීන් වෙත දන්වා සිටී.

Share