ඇබර්ඩීන් ශ්‍රී ලංකා උපාධියට වෛද්‍ය සභාවේ පිළිගැනීමක් නෑ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 7/1/2020 1:31:00 PM
ඇබර්ඩීන් ශ්‍රී ලංකා උපාධියට වෛද්‍ය සභාවේ පිළිගැනීමක් නෑ

ඇබර්ඩීන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ පිළිගැනීමක් නොමැති බව ශ්‍රීලංකා වෛද්‍ය සභාව නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව ඇබර්ඩීන් විශ්වවිද්‍යාලය (University of Aberdeen) මගින් පිරිනමන ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය ගමන් මග වෛද්‍ය උපාධිය (Sri Lanka Medical Pathway Medical Degree) ශ්‍රී ලංකාව තුළ වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමට සුදුසුකම් සපුරාලන වෛද්‍ය උපාධියක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව පිළිනොගන්නා බව මහජනතාව වෙත දැනුම්දෙන බව එම නිවේදනයෙන් සඳහන් කර ඇත.
 

Share