සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් වුණත් උසස් පෙළ හැදැරීමට අවස්ථාව - නව විෂයන් 26 ක් හඳුන්වා දෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 6/13/2020 10:51:00 PM
සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් වුණත් උසස් පෙළ හැදැරීමට අවස්ථාව - නව විෂයන් 26 ක් හඳුන්වා දෙයි

වසර 13ක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ක්‍රමය යටතේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමත් අසමත් භාවය නොසලකමින් උසස් පෙළ හැදැරීමට අවස්ථාව ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව උසස් පෙළ වෘත්තීය විෂය ධාරාව යටතේ 12 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් දැන් කැඳවන අතර 2020 වසරේ සිට දිවයිනේ සියලු පළාත් හා සියලුම අධ්‍යාපන කලාප ආවරණය වන පරිදි පාසල් 423ක මෙම ව්‍යාපෘතිය  ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ සඳහන් කරයි.

වෘත්තීය විෂය ධාරාව යටතේ, 12 ශ්‍රේණියේ පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු සම්පූර්ණ කර, 13 ශ්‍රේණියේ පහත දක්වා ඇති වෘත්තීය විෂයයන්ගෙන් එකක් යටතේ ඇති NVQ (ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම්) 04 වන මට්ටමේ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කිරීමට මෙමඟින් සිසුන්ට හැකියාව ලැබෙයි.

එම විෂය ධාරාවන් මෙසේය ,

1.ළමා මනෝවිද්‍යාව හා ආරක්ෂණ

2.සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණය

3.ශාරීරික අධ්‍යාපනය හා ක්‍රීඩා

4.ප්‍රාසාංගික කලාව

5.කාර්ය සිද්ධි කළමනාකරණය

6.ශිල්ප කලා

7.අභ්‍යන්තර නිර්මාණකරණය

8.විලාසිතා නිර්මාණකරණය

9.ග්‍රැෆික් නිර්මාණකරණය

10.සංචරණය හා ආගන්තුක සත්කාර

11.භූ දර්ශන නිර්මාණකරණය

12.ව්‍යවහාරික උද්‍යාන විද්‍යා තාක්ෂණ අධ්‍යයනය

13.පශු සම්පත් නිෂ්පාදන තාක්ෂණ අධ්‍යයනය

14.ආහාර නිෂ්පාදන තාක්ෂණ අධ්‍යයනය

15.ජලජ සම්පත් තාක්ෂණ අධ්‍යයනය

16.වැවිලි බෝග නිෂ්පාදන තාක්ෂණ අධ්‍යයනය

17.ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ අධ්‍යයනය

18.මෝටර් යාන්ත්‍රික තාක්ෂණ අධ්‍යයනය

19.විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණ අධ්‍යයනය

20.පේෂකර්ම හා ඇඟලුම් තාක්ෂණ අධ්‍යයනය

21.ලෝහ සැකසුම් තාක්ෂණ අධ්‍යයනය

22.ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් තාක්ෂණ අධ්‍යයනය

23.කලාව හා පිරිසැකසුම්කරණය

24.පාරිසරික අධ්‍යයනය

25.පරිගණක හා දෘඩාංග හා ජාලකරණය

26.නිපැයුම්කරණය

මේ සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීමේ අවසාන දිනය 2020 ජූලි මස 03 වැනි සිකුරාදා වන අතර වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා  සතියේ දිනවල පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා දුරකථන අංක 0112787136/ 0112786746 ඇමතීමෙන් හෝ https://www.moe.gov.lk යන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ද ලබා ගත හැකි  බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. 

 

Share