පාසල් පැවැත්වෙන කාලය වෙනස් වෙයි 

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 6/9/2020 6:08:00 PM
පාසල් පැවැත්වෙන කාලය වෙනස් වෙයි 

පාසල් පැවැත්වෙන කාලය ශ්‍රේණිය අනුව වෙනස් කරන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

3 සහ 4 ⁣ශ්‍රේණි සඳහා පෙරවරු  7.30 සිට 11.30 දක්වාත් 5 ශ්‍රේණිය සඳහා පෙරවරු 7.30 සිට මධ්‍යහන 12.00 දක්වාත් 6,7,8 සහ 9 ශ්‍රේණි සඳහා පෙරවරු 7.30 සිට 1.30 දක්වාත් වශයෙන් පාසල් පැවැත්වෙන වේලාවල් වෙනස් කර තිබේ.

මීට අමතරව 10 සිට 13 දක්වා ශ්‍රේණිවලට පාසල් පැවැත්වෙන කාලය පැය දෙකකින් වැඩි කිරීමට ද තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව එම ශ්‍රේණිවලට පෙරවරු 7.30 සිට සවස 3.30 දක්වා පාසල්වල ඉගෙනුම් කටයුතු සිදු කෙරෙනු ඇත.

Share