ලොව කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව මිලියන පහ ඉක්මවයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 5/21/2020 9:21:00 AM
ලොව කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව මිලියන පහ ඉක්මවයි

ලෝකයේ කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව මිලියන 05 ඉක්මවා ඇතැයි ජෝන්ස් හොප්කින්ස් විශ්ව විද්‍යාල දත්ත පෙන්වා දෙයි.

ලෝකයේ මුළු කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 5,001,494ක් වන අතර මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 328,172කි.

ලොව කොරෝනා රෝගීන් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන රටවල් පහ සහ ඒවායේ මුළු කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 

  1. එක්සත් ජනපදය: 1,551,853
  2.  රුසියාව: 308,705
  3.  බ්‍රසීලය: 291,579
  4.  එක්සත් රාජධානිය: 249,619
  5.  ස්පාඤ්ඤය: 232,555
Share