සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 4/27/2020 3:17:00 PM
සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට

2019 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර ඇත.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවි හරහා එම ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිය.

Doenets.lk | Exams.gov.lk


Share