මත්පැන් අලෙවිසල් නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා දමයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 21. 04. 2020 | 9.06am
මත්පැන් අලෙවිසල් නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා දමයි

නැවත දැනුම්දෙන තුරු සියලු මත්පැන් අලෙවිසල් වසා දැමීමට රජය තීරණය කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.Share