සමාජ දුරස්ථභාවය ගිලිහීමේ අවදානමක් ?

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 20. 04. 2020 | 9.22am
සමාජ දුරස්ථභාවය ගිලිහීමේ අවදානමක් ?

ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කළ ඇතැම් ප්‍රදේශවල සමාජ දුරස්ථභාවය නැතිව බස් රථ වල මගීන් විශාල පිරිසක් ගමන් කළ බවට MediaLK.com වෙත වාර්තා විය.

විශේෂයෙන් දකුණු පළාතේ එලෙස සිදුවීම් කිහිපයක්ම වාර්තා විය.

ඊට අදාල ඡායාරූප කිහිපයක් පහත දැක්වේ. 

ගාල්ල - මාතර බස් රථයක අද උදෑසන තිබූ තත්ත්වය (ඡායාරූප - තමීර මධුෂාන්)

Share