කොරෝනා ආසාධිතයින් තව 14ක් ; මුළු ගණන 233ට නඟී

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 14. 04. 2020 | 10.43pm
කොරෝනා ආසාධිතයින් තව 14ක් ; මුළු ගණන 233ට නඟී

කොරෝනා ආසාධනය වූ තවත් 14 දෙනකු තහවුරු වීමත් සමඟ කොරෝනා ආසාධිතයන්ගේ මුළු ගණන 233 දක්වා වැඩි වූ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කියයි.

අද (14)දිනයට තහවුරු කර ගත් කොරෝනා ආසාධිතයන් ගණන 15කි. 

ඉන් එක් අයකු පුත්තලම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙනුත් අට දෙනකු පලාලි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙනුත් , හතර දෙනකු මුලංකාවිල් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙනුත් වාර්තා වූ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යශය සඳහන් කරයි.

Share