ඉන්දියාව ලොක්ඩවුන් සීමාවන් මැයි 03 දක්වා දීර්ඝ කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 14. 04. 2020 | 10.32am
ඉන්දියාව ලොක්ඩවුන් සීමාවන් මැයි 03 දක්වා දීර්ඝ කරයි

ඉන්දියාවට පනවා තිබූ ලොක්ඩවුන් සීමාවන් මැයි 03 දක්වා දීර්ඝ කරන බව එරට අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි නිවේදනය කරයි.

ප්‍රාන්ත රජයන් කිහිපයක් දැනටමත් තම ප්‍රාන්තවල ලොක්ඩවුන් සීමාවන් දීර්ඝ කර තිබේ.

මාර්තු 24 සිට දින 21කට පැනවූ එරට ලොක්ඩවුන් කිරීම අදින් (14) අවසන් වීමට නියමිතව තිබිණි.

India Today ඇසුරෙන් 

Cover Photo : Reuters 

Share