විශ්ව විද්‍යාල ආරම්භ කිරීම අදියර තුනක් යටතේ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 12. 04. 2020 | 2.37pm
විශ්ව විද්‍යාල ආරම්භ කිරීම අදියර තුනක් යටතේ

රජයේ විශ්ව විද්‍යාල ආරම්භ කිරීම අදියර තුනක් යටතේ සිදුකරන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පැවසූ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

මැයි 04වැනිදා විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යයන සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පමණක් විවෘත වන බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

විශ්ව විද්‍යාල අවසන් වසර සිසුන් සඳහා මැයි 11ත් සියලු සිසුන් සඳහා මැයි 18ත් විවෘත වීමට නියමිත බව ද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

Share