දෙවැනි පාසල් වාරය ආරම්භය මැයි 11ට කල් යයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 11. 04. 2020 | 9.37pm
දෙවැනි පාසල් වාරය ආරම්භය මැයි 11ට කල් යයි

පාසල්වල දෙවැනි වාරය ආරම්භය මැයි 11 වැනි දා දක්වා කල් දමා ඇතැයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය කියයි.

මීට පෙර දෙවැනි පාසල් වාරය ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබුණේ අප්‍රේල් මස 20 වැනි දා ය.

Share