ලබන සතියත් නිවසේ සිට වැඩ කරන සතියක් කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 05. 04. 2020 | 1.07pm
ලබන සතියත් නිවසේ සිට වැඩ කරන සතියක් කරයි

අප්‍රේල් 06 වැනි දා සිට අප්‍රේල් 10 වැනි දා තෙක් සතිය ද නිවසේ සිට වැඩ කරන සතියක් ලෙස ප්‍රකාශය පත් කර ඇතැයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය කියයි.

මෙය රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික යන අංශ දෙකටම අදාල බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි.

ගෙවුණු සතිය ද රජයේ නිවාඩු සතියක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් නොකළ අතර නිවසේ සිට වැඩ කරන සතියක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කර තිබිණි.

Share