රුසියාව සියලු ගුවන් ගමන් තහනම් කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 26. 03. 2020 | 1.35pm
රුසියාව සියලු ගුවන් ගමන් තහනම් කරයි

රුසියානු රජය හෙට (27) සිට සියලුම ගුවන් ගමන් තහනම් කිරීමට නියෝග කර ඇති බව රුසියානු රාජ්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

රුසියානු පුරවැසියන් විදේශයන්ගෙන් ආපසු ගෙන්වා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ගුවන් ගමන් සඳහා පමණක් අවසර හිමි වනු ඇත.

Cover Photo : Internet 

Share