සුළු වැරදිවලට හි⁣රේ ගිය අය නිදහස් කරන්නැයි තරුණ නීතීඥවරු ඉල්ලති

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 22. 03. 2020 | 9.05am
සුළු වැරදිවලට හි⁣රේ ගිය අය නිදහස් කරන්නැයි තරුණ නීතීඥවරු ඉල්ලති

අධිකරණ සමග සාකච්ඡා කර සුළු අපරාධ සදහා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගතව සිටින රැදවියන්ට ඇප ලබා දීම සහ සුළු අපරාධ සදහා දඩුවම් ලබා සිටින්නන්ට ජනාධිපති සමාව ලබාදෙන්නැයි තරුණ නීතීඥ සංගමය ඉල්ලයි.

එමෙන් සියලුම බන්ධනාගාර සදහා නිසි ආරක්ෂාව සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සලසන්නැයි ද ඉල්ලා සිටියි.

එමෙන්ම නිදහස් වෙළෙඳ කලාප ඇතුළුව සියලුම වැඩ කරන ජනතාවට වැටුප් සහිත නිවාඩු ලබාදීම සදහා නෛතිකවම විධාන සලසන ලෙසද එම සංගමය ප්‍රකාශ කරයි.

ප්‍රසිද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංගමය මේ බව ඉල්ලා සිටියේය.

එම සංගමය කොරෝනා වෛරසය මැඩපැවැත්වීම සඳහා පහත ඉල්ලීම් ද සිදු කළේය.

සිංහල සහ දෙමළ භාෂා ද්විත්වයෙන්ම වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය පිලිබදව නිසි සමාජ දැනුවත් කිරීමක් අඛණ්ඩව සිදු කිරීම

නිදහස් වෙළෙඳ කලාප ඇතුලුව සියලුම වැඩ කරන ජනතාවට වැටුප් සහිත නිවාඩු ලබාදීම සදහා නෛතිකවම විධාන සැලසීම.

ආර්ථිකව පීඩනයට පත් ජනතාව වෙනුවෙන් සහන සැලසීම සදහා සහන පැකේජයක් ලබාදීම.

ණය සහ මුල්‍ය පහසුකම් හිගතැබීම්  සදහා සහන කාලයක් ලබාදීම සහ නීතිමය පියවර නොගැනීමට අදාල සමාගම් වලට නෛතිකවම විධාන කිරීම

සියලුම බන්ධනාගාර සදහා නිසි ආරක්ෂාව සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැලසීම.

අධිකරණ සමග සාකච්ඡා කර සුලු අපරාධ සදහා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගතව සිටින රැදවියන්ට ඇප ලබා දීම සහ සුලු අපරාධ සදහා දඩුවම් ලබා සිටින්නන්ට ජනාධිපති සමාව ලබාදීම.

Share