ඡන්දය කල් දමන ගැසට් නිවේදනය එයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 21. 03. 2020 | 6.21pm
ඡන්දය කල් දමන ගැසට් නිවේදනය එයි

ශ්‍රී ලංකාව තුල පැතිරී යන COVID-19 වෛරසය හේතුවෙන් අප්‍රේල් 25 වැනි දා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ මහ මැතිවරණය එදින නොපවත්වා කල් දමන බව සඳහන් ගැසට් නිවේදනය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් එවන ලදුව රාජ්‍ය මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව අද ප්‍රසිද්ධියට පත් කළේය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් තෝරා පත් කර ගැනීමේ ඡන්ද විමසීම් දිනය ලෙස 2020 අප්‍රේල් 30 වැනි දිනය පසුවී දින 14කට පසු දවසක් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇති බවත්, එම දිනය පසුව ගැසට් කරන බවත් එම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

1981 අංක  දරණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 24 (03) වගන්තිය යටතේ මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ. 

එම ගැසට් නිවේදනය පහත දැක්වේ.


Share