සෑම ප්‍රදේශයකටම පොලිස් මාර්ග බාධක

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 18. 03. 2020 | 4.53pm
සෑම ප්‍රදේශයකටම පොලිස් මාර්ග බාධක

සෑම ප්‍රදේශයක්ම ආවරණය වන පරිදි පොලිස් මාර්ග බාධක යෙදවීමට පොලිස් මූලස්ථානයෙන් පොලිසිවලට උපදෙස් ලබාදී ඇත.

Share