සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ කටයුතු නවතී

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 18. 03. 2020 | 3.15pm
සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ කටයුතු නවතී

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ රාජකාරි කටයුතු මාර්තු  31 දක්වා තාවකාලිකව නවතන බව කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් සාමාන්‍ය ප්‍රතිලාභ අයදුම්පත් බාරගැනීම, 30% ප්‍රතිලාභ අයදුම්පත් බාරගැනීම සහ නිවාස ණය අයදුම්පත් බාරගැනීම මේ අනුව අත්හිටුවනු ඇත.Share