විදේශිකයන්ගේ වීසා බලපත්‍ර මසකින් දීර්ඝ කෙරෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 17. 03. 2020 | 8.05pm
විදේශිකයන්ගේ වීසා බලපත්‍ර මසකින් දීර්ඝ කෙරෙයි

විදේශිකයන්ට නිකුත් කර ඇති සියලුම වීසා බලපත්‍රවල වලංගු කාලය මාර්තු 14 සිට අප්‍රේල් 12 වැනිදා දක්වා මසකින් දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි දින රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Share