කොරෝනා ගැන අහන්න දුරකථන අංක 5ක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 17. 03. 2020 | 7.05pm
කොරෝනා ගැන අහන්න දුරකථන අංක 5ක්

කොරෝනා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු විමසීම සහ මාර්තු 01-15 කාලය තුළ විදේශයේ සිට මෙරටට පැමිණි අයට පොලිසියේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා සඳහා දුරකථන අංක පහක්

  1. 0112-444480
  1. 0112-444481
  1. 011-5978720
  1. 011-5978730
  1. 011-5978737

තොරතුරු ලබාදීමට විද්‍යුත් ලිපිනයක් - l[email protected]

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව 

Share