බන්ධනාගාර රැඳවියන් හමුවීමේ අවස්ථාව අත්හිටුවයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 17. 03. 2020 | 3.22pm
බන්ධනාගාර රැඳවියන් හමුවීමේ අවස්ථාව අත්හිටුවයි

බන්ධනාගාර රැඳවියන් බැලීම සඳහා එන අමුත්තන්ට අද සිට අවස්ථාව ලබා නොදීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

Share