දුම්රිය ගමන්වාර 88ක් අවලංගු කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 17. 03. 2020 | 10.32am
දුම්රිය ගමන්වාර 88ක් අවලංගු කරයි

අද (17) සිට මාර්තු 19 දක්වා දුම්රිය ගමන් වාර 88 ක් අවලංගු කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි .

රජය ලබාදුන් විශේෂ නිවාඩු දින 03ට සමගාමීව මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

Share