විවෘත අධිකරණයේ නඩු කැඳවීම නවතයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 16. 03. 2020 | 7.40pm
විවෘත අධිකරණයේ නඩු කැඳවීම නවතයි

ඉදිරි දින 04 තුළ විවෘත අධිකරණයේ නඩු කැඳවීමක් නොකරන බව අධිකරණ සේවා කොමිසම පවසයි.

එම නඩුවල⁣ට අදාළ කැඳවීමේ නව දිනයන් අප්‍රේල් මස පළමු සතිය තුළ අදාළ අධිකරණවල රෙජිස්ටාර්වරුන් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අධිකරණ සේවා කොමිසම පවසයි.

මෙම දිනයන් තුළ නඩු කැඳවන්නේනම් ඒවා අදාළ නඩුවේ පාර්ශවකරුවන්ගේ ඉල්ලීම් සහ අවශ්‍යතාව මත පමණක් සිදු කරන බව ද එම කොමිසම දැනුම් දෙයි.


Share