හැඳුනුම්පත් ලබාදීමේ එක්දින සේවාව අත්හිටුවයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 16. 03. 2020 | 5.59pm
හැඳුනුම්පත් ලබාදීමේ එක්දින සේවාව අත්හිටුවයි

හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව හෙට(17) සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු  තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව එම දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ දකුණු පළාත් කාර්යාලය හෙට සිට එක්දින සේවාවෙන් හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම අත්හිටුවනු ඇත.

කෙසේ වෙතත් සාමාන්‍ය සේවාව යටතේ අදාළ අයදුම්පත් යොමුකිරීමට හැකි බවත් අත්‍යවශ්‍යම කරුණක් හේතුවෙන් ජාතික හැඳුනුම්පත කඩිනමින් අවශ්‍යනම් ඒ බව ග්‍රාම නිලධාරී මගින් තහවුරු කර අදාළ ඉල්ලුම්පත් යොමු කිරීමේ හැකියාව ඇති බවත් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමෙි කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසයි. 

Share