ආයුර්වේද වට්ටෝරුවලට නොරැවටෙන්නැයි ඉල්ලීමක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 16. 03. 2020 | 3.46pm
ආයුර්වේද වට්ටෝරුවලට නොරැවටෙන්නැයි ඉල්ලීමක්

කොරෝනා වෛරසයෙන් බේරිම සඳහා යෝග්‍යයැයි ප්‍රසිද්ධ කර ඇති ආයුර්වේද වට්ටෝරුවලට නොරැවටෙන්නැයි ආයුර්වේද කොමසාරිස්වරයා ඉල්ලීමක් කරයි.


Share