මහජන දිනය සහ පොලිස් සහන දිනය සති දෙකකට අවලංගු කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 16. 03. 2020 | 12.40am
මහජන දිනය සහ පොලිස් සහන දිනය සති දෙකකට අවලංගු කරයි

පොලිස් මහජන සහන දිනය සහ පොලිස් නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පවත්වන ලබන සහන දිනය සති දෙකකට අවලංගු කිරීමට පොලිසිය තීරණය කරයි.

කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වැලැක්වීම සඳහා මෙම තීරණය ගත් බව පොලිසිය පවසයි.

Share