යාඥා සඳහා මුස්ලිම් පල්ලිවලට රැස් නොවන්නැයි ඉල්ලීමක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 15. 03. 2020 | 2.43pm
යාඥා සඳහා මුස්ලිම් පල්ලිවලට රැස් නොවන්නැයි ඉල්ලීමක්

ජුම්මා යාඥා සහ දිනකට පස් වතාවක් පවත්වන යාඥා සඳහා නැවත දැනුම් දෙන තුරු දේවස්ථානවලට එකරැස්වී⁣මෙන් වලකින්නැයි සමස්ත ලංකා ජමඉයියතුල් උලමා සංවිධානය මුස්ලිම් ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටී

කොරෝනා ⁣වෛරසය පැතිරීම වළක්වාගැනීමේ අරමුණින් මෙම ඉල්ලීම සිදු කර තිබේ.Share