සත්ව උද්‍යාන,ජාතික උද්‍යාන සහ උද්භිද උද්‍යාන වසා දමයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 14. 03. 2020 | 7.21pm
සත්ව උද්‍යාන,ජාතික උද්‍යාන සහ උද්භිද උද්‍යාන වසා දමයි

සත්ව උද්‍යාන,ජාතික උද්‍යාන සහ උද්භිද උද්‍යාන ඉදිරි සති දෙක තුළ වසා තැබීමට වනජීවි සම්පත් සහ පරිසර අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

  

Share