විද්‍යා පීඨ සහ ගුරු විද්‍යාල වසා දමයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 13. 03. 2020 | 5.03pm
විද්‍යා පීඨ සහ ගුරු විද්‍යාල වසා දමයි

සියලු ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨ සහ ගුරු විද්‍යාල ලබන 16 සිට 29 දක්වා වසා තැබීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධ තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

Share