බස්නාහිර පළාතේ පෙර පාසල් වසා දමයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 13. 03. 2020 | 1.00pm
බස්නාහිර පළාතේ පෙර පාසල් වසා දමයි

බස්නාහිර පළාතේ සියලුම පෙර පාසල්වලට අප්‍රේල් 20 තෙක් වසා තැබීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව බස්නාහිර පළාතේ ඇති රජයේ සහ පෞද්ගලික පෙර පාසල් සංඛ්‍යාව 3700 ක් පමණ වසා දමනු ඇත.

Share