රියදුරු බලපත්‍රයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය රජයේ රෝහල්වලිනුත්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 05. 02. 2020 | 7.25pm
රියදුරු බලපත්‍රයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය රජයේ රෝහල්වලිනුත්

සැහැල්ලු වාහන සඳහා රියදුරු බලපත්‍රයට අවශ්‍ය වෛද්‍ය සහතික  රජයේ රෝහල් මගින් ද නිකුත් කිරීමට රජය තීරණය කරයි.

මේ සඳහා රජයේ රෝහල්වල පහසුකම් කඩිනමින් ලබාදීමටත් රජය තිරණය කර ඇත.

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් සංදේශයට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.


Share