දිවුරුම් දුන් රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 27. 11. 2019 | 1.02pm
දිවුරුම් දුන් රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු

නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු අද (27) උදෑසන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේදී දිවුරුම් දුන්හ.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු 35 දෙනෙක් ද නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු තිදෙනෙක්ද මෙලෙස දිවුරුම් දුන්හ.

අද දිවුරුම් දුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්

1.ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය -  චමල් රාජපක්ෂ මහතා 

2.ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය - වාසුදේව නානායක්කාර මහතා 

3.වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය - මහින්ද යාපා මහතා

4.නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ගාමිණි ලොකුගේ මහතා 

5.ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ජෝන් සෙනෙවිරත්න මහතා 

6.ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය - එස්.බී. දිසානායක මහතා 

7.රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ස්වදේශීය කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය - මහින්ද සමරසිංහ මහතා 

8.තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා 

9.දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය - සී.බී. රත්නායක මහතා 

10.කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය රාජ්‍ය අමාත්‍ය - සුසන්ත පුංචිනිලමේ මහතා 

11.විදුලිබල රාජ්‍ය අමාත්‍ය - මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා 

12.ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය - සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා 

13.දේශීය වෛද්‍ය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය - පියංකර ජයරත්න මහතා 

14.අභ්‍යනත්ර වෙළඳ සහ පාරිභෝගික සුබසාධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය - අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා 

15.අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය - රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා  

16. තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය - දුමින්ද දිසානායක මහතා 

17. බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය - රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා 

18. කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය - දයාසිරි ජයසේකර මහතා 

19. සංචාරක ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය - අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා 

20.ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය - කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා 

22.තාක්ෂණික සහ නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය - තිලංග සුමතිපාල මහතා 

22.රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහ ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 

23.මානවහිමිකම් සහ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය -  මොහාන්ද සිල්වා මහතා 

24. කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය - විජිත බේරුගොඩ මහතා 

25. මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය -  රොෂාන් රණසිංහ මහතා 

26. අපනයන කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ජානක වක්කුඹුර මහතා 

27. කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය - විදුර වික්‍රමනායක මහතා 

28.  සංවර්ධන බැංකු සහ ණය යෝජනා රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා 

29.වරාය සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය - කනක හේරත් මහතා 

30.ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය - දිලුම් අමුණුගම මහතා 

31. මහාමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා 

32. වනජිවි සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය - විමලවීර දිසානායක මහතා 

33. පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ජයන්ත සමරවීර මහතා 

34. ධීවර හා මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය  - සනත් නිශාන්ත මහතා 

35.සමාජ ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය - තාරක බාලසූරිය මහතා 

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු ලෙස නිමල් ලන්සා, කාංචන විජේසේකර සහ ඉන්දික අනුරුද්ධ යන මහත්වරු දිවුරුම් දුන්හ.

1. ධීවර සහ ජලජ සම්පත් - කංචන විජේසේකර මහතා 

3. රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පලාත පාලන - ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා 

3.ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් - නිමල් ලන්සා මහතා 


Share