නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 22. 11. 2019 | 9.40am
නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙයි

නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද (22) උදෑසන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේදී දිවුරුම් දුන්නේය.

අමාත්‍ය මණ්ඩලය පහත පරිදි වෙයි.

1) මහින්ද රාජපක්ෂ - මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන, බුද්ධ ශාසන සහ ආගමික කටයුතු, නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහාස පහසුකම් අමාත්‍ය

2) නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා - අධිකරණ, මානව හිමිකම් සහ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය

3) අරුමුගම් තොණ්ඩමන් - ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය

4) දිනේෂ් ගුණවර්ධන - විදේශ සබඳතා, නිපුනතා සංවර්ධන, රැකී රක්ෂා සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය

5) ඩග්ලස් දේවානන්ද - ධීවර සහ ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය

6) පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි -  කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍ය සහ සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය

7) බන්දුල ගුණවර්ධන - තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍ය සහ උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍ය

8) ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් - රජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු , පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත්‍ය

9) චමල් රාජපක්ෂ - මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන, අභ්‍යන්තර වෙළඳ, පාරිබෝගික ශුබසාධන අමාත්‍ය

10) ඩලස් අලහප්පෙරුම - අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සහ ක්‍රීඩා සහ තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය

11) ජොන්ස්ටන් ප්‍රණාන්දු - මාර්ග හා මහා මාර්ග, වරාය සහ නාවික කටයුතු කටයුතු අමාත්‍ය

12) විමල් වීරවංශ - කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන,  කර්මාන්ත සහ සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය

13) මහින්ද අමරවීර - මගී ප්‍රවාහණ කළමනාකරණ අමාත්‍ය සහ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

14) එම් එස් චන්ද්‍රසේන - පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්‍ය සහ ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය

15) රමේෂ් පතිරණ - වැවිලිකර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

16) ප්‍රසන්න රණතුංග - කාර්මික අපනයන සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය සහ සංචාරක සහ ගුවන්සේවා අමාත්‍ය

Share