කෞතුකාගාර නඩුවෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය 'නිදහස්' වූ හේතුව

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 21. 11. 2019 | 10.31am
කෞතුකාගාර නඩුවෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය 'නිදහස්' වූ හේතුව

ඩී. ඒ. රාජපක්ෂ අනුස්මරණ කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා රජයට අයත් රුපියල් ලක්ෂ 339 ලක්ෂයක් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පවරා තිබූ නඩුවෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිදහස් කිරීමට බස්නාහිර පළාත් බද ස්ථිර ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණය නියෝග කරයි.

මෙලෙස නිදහස් කිරීමට හේතුව ව්‍යවස්ථාවේ 35 වැනි වගන්තිය අනුව ජනාධිපතිවරයකුට එරෙහිව සිවිල් හෝ අපරාධ නඩුවක් පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි වීමයි. 

ව්‍යවස්ථාවේ එම වගන්තිය පහත දැක්වෙයි


Share