ජනාධිපතිවරණය නිසා 15 වැනිදා පාසල් වැසෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 04. 11. 2019 | 2.58pm
ජනාධිපතිවරණය නිසා 15 වැනිදා පාසල් වැසෙයි

ජනාධිපතිවරණ කටයුතු හේතුවෙන් ලබන 15 වැනි සිකුරාදා දින සියලුම පාසල්වලට නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කරයි.

Share