තැපැල් ඡන්දය හෙට ඇරඹෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 30. 10. 2019 | 11.10pm
තැපැල් ඡන්දය හෙට ඇරඹෙයි

2019 ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්දය විමසීම මධ්‍යස්ථාන 1700 කදී හෙට (31) ආරම්භ වීමට නියමිතය.

රාජ්‍ය සේවකයින්ට හෙට (30) සහ අනිද්දා (31) සිය සේවා ස්ථාන වලදී තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට හැකිය.

ජනාධිපතිවරණයේදී තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඡන්ද දායකයින් 659030 ක් සුදුසුකම් ලබා සිටී.

Share