දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අවසන්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 07. 10. 2019 | 1.33pm
දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අවසන්
දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ආරම්භ කර තිබූ අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනය අවසන් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

නමුත් දුම්රිය ධාවනය නැවත යතා තත්වයට පත් කිරීමට යම් කාලයක් ගතවනු ඇත.

Share