ඉන්ධන මිල පහලට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 10. 09. 2019 | 8.15pm
ඉන්ධන මිල පහලට

ඉන්ධන මිල ගණන් අද (10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහල දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව රුපියල් 138කට තිබූ ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 136 දක්වා රුපියල් 2 කින් පහල දැමීමටත් රුපියල් 163ට තිබූ ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක්  රුපියල් 161 දක්වා රුපියල් 2 කින් පහල දැමීමටත් තීරණය කර තිබේ.

රුපියල් 134ට තිබූ සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 132 දක්වා රුපියල් 2 කින් පහල දැමීමට ද තීරණය කර ඇති අතර ඔටෝ ඩීසල් මිල ගණන් වෙනසක් සිදුව නැත. 

ගිය මාසයේ 13 වැනිදා 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 2කින් ද, ඔක්ටේන් 95 ලීටරයක් රුපියල් 4කින් ද සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 3 කින්ද ඉහළ දමා තිබිණි.


Share