ත්‍රස්ත සංවිධාන තහනම ඉවත් නොවෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 24. 08. 2019 | 2.11pm
ත්‍රස්ත සංවිධාන තහනම ඉවත් නොවෙයි

ජාතික තවුහිත් ජමාත්, ජමාතේ මිලාතේ ඊබ්‍රාහිම් සහ විලයාත් අස් සෙයිලානි යන ත්‍රස්ත සංවිධාන  සඳහා පනවා ඇති තහනම හදිසි නීතිය ඉවත් කිරීමත් සමග ඉවත් වෙන බවට සමාජ මාධ්‍ය ජාල,සමහර පුවත් පත් සහ ඇතැම් රූපවාහිනි නාලිකාවල පළවන පුවත් අසත්‍ය බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

එම තහනම පනවා ඇත්තේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන සමග කියවිය යුතු 1979 අංක 48 දරණ ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ (තාවකාලික විධිවිධාන) 27 වගන්තිය යටතේ ජනපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව,2019/05/13 දිනැති අංක 2123/3 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබ,2019/05/21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියෝග යටතේ බැවින් හදිසි නීතිය ඉවත් කීරීමෙන් එම තහනම ඉවත් නොවන බව එම නිවේදනයේ දැක්වෙයි. 

එම නිවේදනය පහත දැක්වෙයි.


Share