ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 22. 08. 2019 | 10.44pm
ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව
දිනය
2019 අගෝස්තු 16 වැනි දා
ආයතනය
ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව
ඉල්ලා සිටි තොරතුරු
1) 2019 අගෝස්තු පළමු වැනි දා රැස්වූ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව.(මිනිට්ස්) 2) 2019 අගෝස්තු 08 වැනි දා රැස්වූ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව. (මිනිට්ස්) 3) 2019 අගෝස්තු පළමු වැනි දා රැස්වූ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව කුරුණෑගල නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කිත්සිරි ජයලත් සහ පොලිස් අධිකාරී මහින්ද දිසානායක ස්ථාන මාරු කිරීමට අදාළව කළ සාකච්ඡාවේ සටහන් (ඒ පිළිබඳ දැමූ පේපරය සහ තීරණයට අදාලව කොමිෂන් සභා රැස්වීම් වාර්තාවේ පිටපත් (මිනිට්ස්)) 4) 2019 අගෝස්තු 08 වැනි දා රැස්වූ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව කුරුණෑගල නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කිත්සිරි ජයලත් සහ පොලිස් අධිකාරී මහින්ද දිසානායක ස්ථාන මාරු කිරීමට අදාළව කළ සාකච්ඡාවේ සටහන් (ඒ පිළිබඳ දැමූ පේපරය සහ තීරණයට අදාලව කොමිෂන් සභා රැස්වීම් වාර්තාවේ පිටපත් (මිනිට්ස්)) 5) කුරුණෑගල නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කිත්සිරි ජයලත් සහ පොලිස් අධිකාරී මහින්ද දිසානායක ස්ථාන මාරු කරන ලෙස ඉල්ලමින් පොලිස්පතිවරයා යැවූ ලිපියේ සහතික පිටපතක් සහ රහස් පොලිසිය එවූ ලිපියේ සහතික පිටපතක්. 6) වෛද්‍ය සාෆි සම්බන්ධ විමර්ශන ගැන පොලිස් කොමිසමේ මහජන පැමිණිලි අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ලක්ෂ්මන් මහතා පොලිස්පතිවරයා වෙත යැවූ ලිපියේ සහතික පිටපතක් සහ පොලිස්පතිවරයා ඊට පිළිතුරු එවූ ලිපියේ සහතික පිටපතක්.


Share