අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 15. 08. 2019 | 7.38am
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය
දිනය
2019 අගෝස්තු 15 වැනි දා
ආයතනය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය
ඉල්ලා සිටි තොරතුරු

2018 ජනවාරි පළමු වැනි දා සිට 2019 අගෝස්තු පළමු වැනිදා තෙක්

1) ගලහිටියාව මධ්‍ය විද්‍යාලය, ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය, උඩුගම්පොළ සෙනරත් පරණවිතාන විද්‍යාලය, කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය යන පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා එම පාසල්වලින් ඉල්ලීම් කළ ලිපිවල සහ ලැයිස්තුවල සහතික පිටපත්.
2) ඊට අනුමැතිය දුන් ලිපිවල සහ අනුමත ලැයිස්තුවල සහතික පිටපත්

තොරතුරු නිලධාරියාගෙන් ප්‍රතිචාරයක් ලැබිය යුතු කාල සීමාව 
සැප්තැම්බර් 04 වැනිදාට පෙර
තොරතුරු නිලධාරියාගෙන් තොරතුරු ලැබිය යුතු කාල සීමාව
සැප්තැම්බර් 24ට පෙර
Share