මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 15. 08. 2019 | 7.10am
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
දිනය
2019 අගෝස්තු 15 වැනි දා
ආයතනය
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
ඉල්ලා සිටි තොරතුරු

2018 ජනවාරි පළමු වැනි දා සිට 2019 අගෝස්තු පළමු වැනි දා තෙක්

මධ්‍යම සංස්කෘතිය අරමුදල මගින් 2018 ජනවාරි පළමු වැනි දා සිට 2019 අගෝස්තු පළමු වැනි දා තෙක් මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දුන් / හෝ වෙන් කළ පංසල් ගණන සහ ඒවායේ නම් ලැයිස්තුව

ඒ එක් එක් විහාරස්ථානවලට රුපියල් කීය බැගින්ද යන වග.

එම මුදල් බෙදාදීම සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වූ උත්සවවල ප්‍රචාරක වියදම (දැන්වීම්ද ඇතුළුව) (වෙන් වෙන්ව)

 ඒ සඳහා මුදල් ගෙවීම් කළ රිසිට්පත්වල සහතික පිටපත්.  

තොරතුරු නිලධාරියාගෙන් ප්‍රතිචාරයක් ලැබිය යුතු කාල සීමාව
සැප්තැම්බර් 04 වැනිදාට පෙර
තොරතුරු නිලධාරියාගෙන් තොරතුරු ලැබිය යුතු කාල සීමාව

සැප්තැම්බර් 24ට පෙර


Share