බස්නාහිර ප්‍රශ්න පත්‍ර පිට වෙයි?

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 31. 07. 2019 | 10.39pm
බස්නාහිර ප්‍රශ්න පත්‍ර පිට වෙයි?

බස්නාහිර පළාත් දෙවැනි වාර අවසාන වාර විභාගයේ ඇතැම් ප්‍රශ්න පත්‍ර විභාගයට පෙර පිට වී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

11 ⁣ශ්‍රේණී  ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇතැම් උපකාරක පන්තිවල විභාගයට පෙර සාකාච්ඡා කළ බව සිසුහු පවසති.

ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු පත්‍ර සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිසුන් හුවමාරු කරගන්නා බව දැනගන්නට ඇත. 

මේ සම්බන්ධයෙන් පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයාට පැමිණිලි කළ බව ලංකා ගුරු සංගමය පවසයි.

වාර විභාගයේ එක්තරා විෂයක සිසුන්ට ලබාදී ඇති පසුගිය අවුරුද්දේම ප්‍රශ්න පත්‍රය බව අචාර්යවරු පවසති. 

Share