එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒකාබද්ධ සන්ධානයකින් ජනපතිවරණයට

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 19. 07. 2019 | 11.26pm
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒකාබද්ධ සන්ධානයකින් ජනපතිවරණයට

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සදහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය තවත් පක්ෂ සහ සිවිල් සංවිධාන රැසක් සමග එක්ව ඒකාබද්ධ සන්ධානයක් ගොඩනැගීමේ සූදානමක් ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ලබන අගෝස්තු 05 වැනිදා මෙම ඒකාබද්ධ සන්ධානය ගොඩනැගීමට නියමිත බව එම ආරංචිමාර්ග පවසයි.

එම මැතිවරණයට අලියා ලකුණින් තරග නොකිරීමටත් වෙනත් පොදු ලකුණකින් ඉදිරිපත් වීමටත් තීරණය වී තිබේ.

Share